Bestuursleden.

Stichting Letters By Nens 

Voorzitter: Kyra van Neerbos
Penningmeester: Ellen Thomassen
Secretaris: Lilian van Zandbrink

Algemeen bestuurslid: José van den Berg
Algemeen bestuurslid: Annebet van Gemert
Algemeen bestuurslid: Betty van Bodegom
Oprichters: Saffron Derks & Tamar van Neerbos

Doel ,Visie & Strategie.

Doel

De stichting Letters by Nens heeft tot doel het inzamelen van geldten behoeve van de ALS stichting en andere ALS stichtingen die zorgen voor een betere levenskwaliteit en/of zorg voor ALS patiëntenen hun omgeving; en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Visie

De Stichting Letters by Nens beoogt om naar kunnen zoveel als mogelijk financiële middelen te generen vanuit de verkoop van producten op basis van de tekeningen van Nens. Het ingezamelde geld kan worden ingezet door de ALS stichting of andere stichtingen die zorgen voor een betere levenskwaliteit en/of zorg voor ALS patiëntenen hun omgeving. Stichting ALS op de weg bijvoorbeeld heeft als doel om mensen met de ziekte ALS te ondersteunen bij het zolang mogelijk functioneren in de maatschappij en samenleving. Hiervoor zijn vaak aanpassingen en hulpmiddelen nodig die buiten de vergoeding vallen van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning , zorgverzekeraar of het UWV. Denk hierbij aan een rolstoelbus of een duofiets. Soms is een hulpmiddel direct nodig en duurt de aanvraag vanuit de WMO bij de gemeente langer dan gewenst. Deze stichting kan dan tijdelijk hulp bieden.

Strategie

De stichting tracht haar missie uit te voeren en haar doel onder meer te bereiken door de verkoop van producten op basis van de tekeningen die handgemaakt zijn door Nancy Thomassen en eventueel bewerkt of afgemaakt zijn door haar dochters Kyra van Neerbos en Tamar van Neerbos.

Beleidsplan 2021/2022.

Ambities 2021

Na de oprichting eind maart 2021 wil het Bestuur in de zomermaanden operationeel zijn. Dit houdt de volgende activiteiten in. Het vormgeven en in productie brengen van de collectie. Het inregelen van een team van mensen die de collectie gereed maken voor verzending. Het zoeken en contracteren van verkooppunten. We beschikken inmiddels al over zes verkooppunten, waaronder verkooppunten met maatschappelijke doelstellingen. Het opbouwen van het netwerk ‘Vrienden van de Stichting’. Dit netwerk bestaat uit personen die Nancy Thomassen persoonlijk hebben gekend en die bereid zijn tijd, geld of moeite te investeren in de Stichting. Het genereren van bekendheid door middel van de Facebookpagina. Hoe meer er over de Stichting wordt gesproken, hoe beter het is voor de verkoop. Het genereren van bekendheid door middel van de Facebookpagina. De aanvraag van de ANBI status, de opening van de zakelijke rekening en het lanceren van de
website zijn belangrijke activiteiten voor de bedrijfsvoering van de Stichting.
Hier wordt vanaf de lente van 2021 op ingezet maar dit blijkt als gevolg van de benodigde
procedures tijdrovender dan gedacht. Zodra deze laatst genoemde zaken geregeld zijn, kan er groots op de publicitaire trom worden geroffeld en zal er veel tijd op gaan aan de verkoop en de verzending. 

Ambities 2022

Voor het jaar 2022 wordt beoogd dat de Stichting en haar bestuursleden een eerste routine hebben
opgedaan en aan het begin van 2022 een jaarplanning hebben waarlangs zij de collectie gedurende het jaar kunnen promoten, verkopen en aanvullen.
Het eerste Jaarverslag wordt opgesteld. De Stichting is gegroeid in bekendheid, hetgeen af te lezen is uit het aantal volgers op Facebook, het aantal unieke bezoekers op de website en natuurlijk de verkoop van producten en de daarmee gepaard gaande opbrengsten. Er is zicht op wat de klant wil: welke delen van de collectie lopen hard en welke minder. Er wordt
geanticipeerd op de wensen voortkomend uit de seizoenen, zoals bijvoorbeeld de feestdagen. 

 

Beloningsbeleid. 

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.